Phê duyệt Điều lệ của Hội bảo vệ thực vật Việt Nam

Về chúng tôi

T6, 07/10/2015 - 15:58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ

CHÍNH PHỦ

 Số 51/2001/QĐ-BTCCBCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2001

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN

TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt bản Điều lệ của

Hội khoa học kỹ thuật bảo vệ thực vật Việt Nam

 

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

 

- Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20/5/1957 quy định về quyền lập Hội,

- Căn cứ Nghị định 181/CP ngày 9/11/1994 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ,

- Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 02/03/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ủy nhiện Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ cho phép thành lập Hội,

- Xét đề nghị của Chủ tịch Họi khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam và của Vụ trưởng Vụ tổ chức phi chính phủ;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Phê duyệt bản Điều lệ Hội khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I ngày 7 tháng 8 năm 2001 thông qua.

Điều 2: Chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Bảo vệ thực vật Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,

- Lưu VT, TCPCP

K/T BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN

BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Thang Văn Phúc

Từ khóa 

Hội BVTV, Điều lệ
X
Hãy điền tên đăng nhập ở Hội bảo vệ thực vật của bạn.
Enter the password that accompanies your username.
Đang nạp